Giải pháp chuẩn đầu âm thanh Type 9699

: 01-12-2018

Hệ thống chuẩn đầu micrô dùng để hiệu chuẩn các micrô chuẩn trong phòng thí nghiệm.